תנאי שימוש צפון תיירות ונופש (א.י.) בע"מ (להלן: "החברה")

 

 

משתמש יקר!

 

1. אנו מודים לך על כי בחרת להיכנס לפורטל שלנו.

2. הוראות תנאי שימוש אלו יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך בפורטל ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך ובין הפורטל ו/או בינך ובין החברה ו/או בינך ובין המפרסמים ו/או המייעצים בפורטל. הינך מתבקש לקרוא תנאים אלו במלואם ובעיון. מובהר בזה כי על כל משתמש ו/או גולש לקרוא בעיון את כל תנאי השימוש ולא רק חלק מהם, שנראה לו כמכוון למהות שימושו בפורטל. רק התנאים כולם בשלמותם יחולו על כל שימוש ושימוש.

3. האמור בתנאי שימוש אלו מתייחס לשני המינים. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.

4. הפורטל נותן מידע אודות השירותים הניתנים ע"י החברה העוסקת בשיווק, ארגון והפקת חבילות ימי כיף, גיבוש, נופש ופנאי, סדנאות שטח, טיולים ומגוון אפשרויות בילוי לקבוצות בצפון הארץ וכן מספק הפורטל מידע פרסומי אודות אפשרויות בילוי בצפון.

5. כל משתמש או מבקר בפורטל ייקרא להלן: "המשתמש",וזאת אף אם הגיע לפורטל דרך קישור מאתר אחר.

כללי:

 

1. גלישה ו/או כניסה לפורטל ו/או שימוש בשירותים מהווה את הסכמתך לתנאי שימוש אלו. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש בפורטל. הפורטל שומר לעצמו את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש לגולשים ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם בפורטל.

2. אין לעשות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים של הפורטל או כל חלק מהם ללא אישורה מראש ובכתב של החברה.

3. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי ככל שמתפרסם בפורטל מידע מקצועי ו/או ייעוץ ו/או כל מידע שהוא – הנ"ל אינם מהווים המלצה או חוות דעת מוסמכת, ועל המשתמש לנקוט במשנה זהירות ביחס לפרסומים אלה. הפורטל אינו אחראי לנכונות מידע זה, ולא ישא בכל אחריות שהיא לשימוש במידע ו/או לנזק שיגרם כתוצאה מיישומו ע"י המשתמש. במילה מודע הכוונה לכל מידע בכללותו המופיע בפורטל, ולרבות כל מידע באשר לאירועים בצפון, מסלולי טיולים, אטרקציות , פעילויות למיניהן, חבילות תיור, ימי פינוק וכיו"ב .

4. באם המשתמש יתקשר עם גורם שלישי כתוצאה מהשימוש במידע אשר בפורטל, החברה לא תהיה אחראית, ולא תישא באחריות כלשהי, על נזקים ו/או טענות אחרות, שהיו ו/או שיהיו למשתמש כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מהתקשרויות אלו. מובהר בזה כי כל שימוש של המשתמש בפורטל, וכל הסתמכות שלו על כל מידע, פרסומים, המלצות דעות וכיו"ב, המפורסמים בפורטל, נעשו עפ"י שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית של המשתמש.

5. החברה איננה מתחייבת לגבי זמינות כלשהי של צוות הפורטל לתמיכה טכנית עבור המשתמשים.

6. החברה אינה מתחייבת שהשירות לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשרות, אצל החברה ו/או מי מטעמה. החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק שייגרם, אם ייגרם, למשתמש, או לציוד שלו , ולרבות למחשב ו/או לטלפון בשל שימושו בפורטל ו/או כתוצאה מהורדה של חומר מהפורטל. כמו כן, החברה לא תישא בכל נזק ו/או הפרעה שייגרמו למשתמש ו/או לציודו מוירוס מחשבים כלשהו.

7. בכל מקרה לא תחול על החברה ו/או על מי מטעמה, אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באספקה או באי אספקה של שירותים.

8. אין הפורטל מתחייב כי כל הקישורים שיימצאו באתר (לרבות קישורים שנעשו על ידי המפרסמים באתר) יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסויים באתר, אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר, שייגרם כתוצאה משימוש או הסתכמות על המידע והתכנים המופיעים באתרים, שאליהם תגיע, באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים בפורטל ו/או בגין שימוש במידע בכללותו, או הסתכמות על מידע ותכנים המתפרסמים בפורטל מכל סוג שהוא, ולרבות כאלו שיתפרסמו ו/או נכתבו ע"י צדדים שלישיים. כמו כן, החברה אינה אחראית אם תוך כדי הקישור יגיע המשתמש לאתרים שאינם מתאימים לרוחו ו/או לגילו של המשתמש, והאחריות היא על המשתמש בלבד.

9. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בפורטל – לרבות בשם וסימני המסחר של החברה, בעיצוב הפורטל, בתכנים המתפרסמים בו ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, זכויות היוצרים בתוכנה, ביישום, בקוד מחשב, בקובץ גרפי, בטקסט, בצילום, בשרטוט, בתוכניות ובחבילות ימי הכיף ו/או הנופש וכיו"ב ובכל חומר אחר הכלולים בו – הינן של החברה. אין להעתיק ו/או להפיץ ו/או להציג כל חלק מן הנ"ל לצד ג' כלשהו.

תכנים פרסומיים ומסחריים

1. בפורטל יהיו רשאים לפרסם מודעות ו/או פרסומות בתחום התיירות בצפון וכל הקשור והנובע מכך ו/או בכל תחום אחר עליו תחליט החברה. הפרסום יהיה בתשלום או ללא תשלום לפי התנאים, שתקבע החברה, ואשר תהיה רשאית לעדכנם ו/או לשנותם, מעת לעת, על פי שיקול דעתה.

2. החברה והפורטל אינם אחראים לתוכנם של הפרסומים ו/או אמיתותם ואינם אחראים על כל מידע מסחרי, פרסומי ו/או שיווקי שיופיע בפורטל. כמו כן, אין החברה אחראית כי התכנים שמפורסמים יהיו עדכניים, מדוייקים, שלמים, מקוריים וכיו"ב. האחריות לתכניהם של הפרסומים ולכל תוצאה ו/או נזק שייגרם מהם היא על המפרסם בלבד. הפרסום אינו מהווה בשום פנים המלצה של החברה ו/או הפורטל להשתמש במוצר ו/או בשירות שפורסם או לצרוך אותו בכל דרך אחרת, ואינו מהווה עידוד כלשהו מצד הפורטל לרכוש את המוצר המפורסם. לפורטל ו/או לחברה אין כל אחריות באשר לכל עסקת מכירה / קניה ו/או אחרת שתעשה בין הגולש למפרסמים. כמו כן, מובהר בזה כי פרסום כלשהו ו/או הבהוב של פרסום כלשהו אין בו כדי לומר כי החברה ו/או הפורטל מעדיפים פרסום זה על פרסומים אחרים או כי הם ממליצים על ספק כלשהו להבדיל מספק אחר.

3. לחברה תהיה שמורה הזכות להסיר כל פרסום שאינו ראוי, הולם, פוגע ו/או שאינו קשור לתחומיו של פורטל זה. לחברה שמורה הזכות להגביל את אופן הפרסומים ו/או לדחות בקשות מסוימות, וזאת על פי שיקול דעתה, ו/או של מי מטעמה, ללא כל צורך בהודעה מוקדמת ו/או בהתאם לסיכומים שנקבעו עם כל גורם חיצוני שיפרסם או ירצה לפרסם בפורטל.

4. החברה רשאית לשנות את התוכן ו/או את המבנה של הפרסום. החברה רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם, על פי שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן, לחברה הזכות לשנות מעת לעת את מבנה הפורטל הכולל את השירותים, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה, ו/או מי מטעמה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

5. החברה אינה אחראית לזמינות השירות, לתוכן, לצורך, לאמינות ולדיוק הנתונים המסופקים לרבות ע"י צדדים שלישיים.

6. החברה אינה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן כתוצאה מהשימוש ומהפרסום בפורטל. מלוא האחריות על כל מידע אשר מתפרסם הוא של המפרסם.

7. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי החברה בגין טיב המידע, השירותים והמוצרים המפורסמים ו/או המסופקים, יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים של המשתמש ו/או לתגובות שיעוררו אצל המשתמשים בהם, והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד החברה ו/או כנגד מי מטעמה. השימוש בשירותי הפורטל ו/או בכל מידע, שירותים ומוצרים המפורסמים ו/או המסופקים בפורטל נעשה באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש.

8. בכל מקרה החברה אינה אחראית בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או מקרי ו/או תוצאתי ו/או נזק כלשהו, הנובע מהשימוש בשירות ו/או בכל מידע, תכנים, שירותים או מוצרים המפורסמים בפורטל, אף אם נודע לה על האפשרות לנזק שכזה.

9 . המידע המפורסם על ידי החברה אודות ימי גיבוש ימי כיף, חבילות לקבוצות, טיולים, סיורים, סדנאות אירועים וכיו"ב הינו בגדר רעיון התחלתי ומסגרת התחלתית בלבד ואינו מחייב את החברה והחברה אינה אחראית לו.

רישום לפורטל

 

10. בפורטל מוצעים שירותים המחייבים הרשמה. ניתן ליהנות מכל שירות כזה ולהשתמש בו לאחר השלמת תהליך ההרשמה ומסירת הפרטים המתבקשים במהלכו. בעת ההרשמה לשירות נבקשך למסור פרטים אישיים כדוגמת שמך וכתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת בשימושך. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדוייקים ומלאים. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר איתך. במקרה של שינוי פרטים דאג לעדכן אותם אם רצונך להמשיך וליהנות מן השירות. אנו רשאים שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום לפי שיקול דעתנו המוחלט. אנו רשאים גם לבטל רישומך לשירות, או לחסום גישתך אליו, על פי שיקול דעתנו. עם רישומך במאגר של הפורטל תהא החברה רשאית לשלוח אליך מדי פעם מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי, בין אם מדובר במידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מדובר במידע שתקבל מידי מפרסמים אחרים. באם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע, כאמור, בטל רישומך באמצעות פנייה לחברה. רישומך לפורטל ו/או גלישתך בו מהווה הסכמתך לכל כי הפורטל ו/או החברה יהיו רשאים לבצע פיקוח ממוחשב על שימושך בפורטל, בכל אמצעי שהוא, ולרבות באמצעות "עוגיות". החברה תהיה רשאית להשתמש בכל מידע שיצטבר אצלה, כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או כדי להיטיב עם השירותים הניתנים בפורטל, ולרבות לצורך קיום הוראות החוק והדין.

שיפוי

הינך מתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח וכן כל הוצאה שתיגרם לחברה ולרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, ככל שיהיו, בשל הפרת תנאי השימוש שבתקנון זה. כמו כן, תשפה את החברה בגין כל תביעה ו/או דרישה שתעלה כנגד החברה על ידי צד ג' כלשהו כתוצאה מתכנים שתפרסם באתר.

הדין החל וסמכות שיפוט

דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, התקנון יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת בבית משפט השלום בטבריה ו/או בבית המשפט המחוזי בנצרת, לפי העניין.

פייסבוק לצפון
פורטל התיירות לצפון